Shooting Iaïdo Masato Matsuura

Photo par Satoshi Saikusa